Organizing Committee

 

Publicity Chairs:

Prof. Dong Yang (Beijing Jiaotong University)

Prof. Fei Song (Beijing Jiaotong University)

 

Publication Chairs:

Prof. Wei Quan (Beijing Jiaotong University)


Local Chairs:

Kai Lei(Peking University Shenzhen Graduate School)

Binqiang Wang (PengCheng Laboratory)


Finance Chair:

Prof. Wei Su (Beijing Jiaotong University)


Technical Committee Members:

Yu Zhang (Harbin Institute of Technology)

Chunxiao Jiang (Tsinghua University)

Zhenyu Li (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)

Jianfeng Guan (Beijing University of Posts and Telecommunications)

Shangguang Wang (Beijing University of Posts and Telecommunications)

Su Yao (Tsinghua University)

Fei Qin (University of Chinese Academy of Sciences)

Bohao Feng (Beijing Jiaotong University)

Tao Zheng (Beijing Jiaotong University)

Yuyang Zhang (Beijing Jiaotong University)

Weiting Zhang (Beijing Jiaotong University)

Mingchuan Zhang (Henan University of Science and Technology)

Shan Zhang (Beihang University)

Long Luo (University of Electronic Science and Technology of China)

Liang Guo (CAICT)

Junfeng Ma (CAICT)